Informace pro uživatele plynových spotřebičů

Plyn
Za bezpečný provoz plynového zařízení zodpovídá jeho uživatel. Podle zákona č. 458/2000 Sb. má povinnost udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob (viz § 63, odst. 2 písm. c) zákona). Dbejte na to, aby na plynových spotřebičích a plynovodech pracovaly jen odborné firmy s oprávněním pro tyto práce. Dbejte, aby plynová zařízení byla řádně kontrolována a udržována podle návodů výrobců. Pravidelný servis přispívá k bezpečnosti a úsporné spotřebě energie. Používejte každý plynový spotřebič jen k tomu účelu, k němuž je určen. Je např. velmi nebezpečné používat plynový sporák nebo pečicí troubu k přitápění místnosti! Každé spalování potřebuje vzduch. Dbejte na dostatečný přívod vzduchu. Dbejte vždy na řádné větrání prostoru, kde je používán spotřebič, jehož spaliny unikají do ovzduší (např. plynový sporák).


Pamatujte vždy na to, že zemní plyn může vytvářet se vzduchem výbušnou směs, která se snadno vznítí iniciací otevřeným ohněm, elektrickou jiskrou, intenzívním třením nebo i od silně rozpálených ploch. Dodržujte pokyny pro obsluhu a údržbu plynových spotřebičů. Víte, že i sebemenším neodborným zásahem do spotřebiče automaticky ztrácíte záruku? Víte, že při případné nehodě způsobené plynovým spotřebičem (požár, výbuch) a zjištění, že bylo se spotřebičem kdykoli předtím neodborně manipulováno, nebude s největší pravděpodobností nehoda uznána pojišťovnou a veškeré náklady budete hradit sami? Pamatujte, že při výměně stávajících oken za plastová je nutno pro spotřebiče typu "B" (do komína) dodržovat přívod vzduchu z venkovního prostoru. Pamatujte, pokud se u "B" spotřebiče vyskytuje jakékoliv zařízení vytvářející podtlak (např. digestoř, ventilátor, krbová vložka apod.) musí být prostor s "B" spotřebičem prověřen pomocí 4Pa testu.

Tuhá paliva, biomasa
Pamatujte, že podle zákona 201/2012 Sb. musí mít majitelé teplovodních kotlů s příkonem od 10 kW do 300 kW do 31. 12. provedenou kontrolu kotle. Tuto kontrolu může provádět jen technik proškolený výrobcem s platným osvědčením. Seznam naleznete na stránkách výrobce kotle nebo na www.ipo.mzp.cz.


Nebude-li mít majitel teplovodního kotle s příkonem 10 kW - 300 kW provedenou kontrolu do 31. 12. 2016 a následně pak každé 3 kalendářní roky (36 měsíců) od data montáže (uvedení do provozu) nebo od poslední kontroly, může mu být udělena pokuta do 20 000,00 Kč (občan) do 50 000,00 Kč (provozovna, firma). Kontrola kotlů se provádí vždy 1x za 3 kalendářní roky (stejně jako STK na autě). Pamatujte, že kotle bez emisní třídy, domácí výroby a s emisní třídou 1 a 2 mohou být provozovány až do září 2022. Dnem 1. 1. 2016 nabyl platnost zákon 320/2015 Sb. a od 02.2016 nabyla platnost vyhláška č. 34/2016 o revizích, čištění a kontrolách spalinových cest.

Informace k provedení kontroly kotle na tuhá paliva podle zákona č. 201/2012 Sb.:

Cena kontroly je 1000,- Kč bez 21% DPH + náklady za ujeté km. Cena neobsahuje náklady za vyčištění a výměnu vadných dílů.

Při kontrole dojde k posouzení stavu kotle, zapojení kotle a topného systému. Proto před samotnou kontrolou vše řádně vyčistěte. Zjistíte-li při čištění, že je třeba některé díly vyměnit, nahlaste prosím jejich seznam technikovi, aby vám je mohl přivézt a zároveň vyměnit.

Proto, aby kontrola kotle podle zákona o ochraně ovzduší skončila s kladným hodnocením (dopadla dobře), musí být kotel a celý systém v pořádku z pohledu bezpečnosti provozu a plné funkčnosti. Musí být v pořádku, keramické tvarovky, rošty, regulační prvky, bezpečnostní prvky atd..

Servisní technik musí vždy přijet ke kotli, který je ve studeném stavu. Po jeho kontrole musí provést zatopení a překontrolování jeho funkčnosti. Nezapomeňte proto, že je třeba mít připravené dostatečné množství předepsaného paliva, které je uvedeno na výrobním štítku kotle a v návodu k obsluze. Při kontrole předložte vždy návod k obsluze ke kotli a platnou revizi (kontrolu - ne starší 12 měsíců) spalinových cest.

Od 01.01.2020 se veškeré provedené kontroly kotlů na tuhá paliva evidují na portálu MŽP.